(1) Οι Περιφερειακές Ζώνες έχουν χωριστεί βάσει νομοθεσίας και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (νόμος 4262, άρθρο 37,Φ.Ε.Κ. 114,10/05/14), ένας περιφερειακός σταθμός έχει δικαίωμα εκπομπής σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ζώνη.