Τεχνικές εργασίες την Παρασκευή 12.04.2024 - Καναλάκι

Την Παρασκευή 12.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ. – 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Καναλάκι