Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 19.12.2023 - Μύρινα

Την Τρίτη 19.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 13:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μύρινα