Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 23.01.2024 - Μουριές

Την Τρίτη 23.01.2024, κατά το χρονικό διάστημα 12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μουριές